REGULAMIN KONCERTÓW ZESPOŁU NOCNY KOCHANEK

1. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa
w koncercie.
2. Organizator koncertu, Nocny Kochanek S.C, chyba że porozumienie koncertowe między podmiotami sprawczymi stanowi inaczej, zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez wcześniejszego informowania. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem kosztu biletu.
3. Bilet nie podlega zamianie, a zwrot pieniędzy przysługuje jedynie w przypadku odwołania koncertu lub za zgodą Organizatora.
4. Do wejścia na koncert uprawnia wyłącznie oryginalny bilet zakupiony w oficjalnych miejscach sprzedaży. Zakupienie biletu u osób postronnych powoduje ryzyko nabycia biletu podrobionego, który nie uprawnia do wejścia na koncert.
5. Organizator ma prawo do dokonania zmian w programie koncertu pod względem artystycznym i czasowym.
6. Zakup biletu nie gwarantuje miejsca siedzącego.
7. Uczestnik koncertu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom pracowników ochrony.
8. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką prawnego opiekuna, będącego osobą pełnoletnią.
9. Dzieci do 10 roku życia mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w koncercie, tylko i wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna, będącego osobą pełnoletnią.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren imprezy osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
11. Na teren imprezy nie wolno wnosić broni, opakowań szklanych ani jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników koncertu.
12. W przypadku, kiedy uczestnik koncertu stanowi zagrożenie dla innych osób, może zostać usunięty z terenu imprezy i oddany w ręce Policji.
13. Zabrania się wnoszenia i używania sprzętu audio i video oraz aparatów fotograficznych (z wyjątkiem aparatów w telefonach komórkowych).
14. W trakcie koncertu, na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz podawania napojów w naczyniach szklanych.
15. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy.
16. Na teren imprezy nie wolno wprowadzać rowerów, deskorolek itp.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie imprezy.
18. Organizator koncertu nie gwarantuje miejsca w szatni.
19. Organizator koncertu nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w szatni.
20. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
21. Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz w strefie oddziaływania intensywnego oświetlenia o dużej mocy.
22. Osoby wychodzące w trakcie koncertu nie będą mogły powrócić na teren imprezy. Wychodzenie poza teren imprezy w trakcie trwania koncertu możliwe jest wyłącznie
w nagłych przypadkach za zgodą Organizatora (zasłabnięcie, problemy zdrowotne itd.). Osoby wychodzące w trakcie koncertu muszą posiadać ważny bilet oraz odebrać przy wyjściu opaskę na rękę.
Brak biletu oraz opaski uniemożliwi powrót na koncert.